Aktiivõppeprogrammid

Programm RABA

PÄÄSKÜLA RABA LOODUSÕPPERAJAL lasteaedadele igal aastaajal

Kohale saab bussidega 14, 18 ja 33. Retke pikkus vastavalt kokkuleppele 2 kuni 4 km, aeg 2 kuni 4 tundi; kaasa väike eine ja jook; soovi korral (pikema raja läbimisel) allikast vee võtmiseks tühi pudel.

Lapsed näevad rabataimestikku ja lisaks mitut liiki lehtpuid, endisi turbavõtu auke ja soo tekkimist, pikema raja (jõukohane 6-7 aastastele) läbimisel allika-ala ja vaatetorni.

banner (1)

PÄÄSKÜLA RABA LOODUSÕPPERAJAL I-II kooliastmele igal aastaajal

Kohale saab bussidega 14, 18 ja 33. Retke pikkus vastavalt kokkuleppele 2-4 km, aeg 2-4 tundi; koostöös klassi õpetajaga otsustatakse, millisele loodusõpetuse teemale retkel keskendutakse; kaasa väike eine ja jook; soovi korral allikast vee võtmiseks tühi pudel.

Õpilased näevad rabataimestikku, endisi turbavõtu auke, nende soostumist, pikema raja läbimisel allika-ala ja vaatetorni.

Programmi õpieesmärk I kooliastmele

Õpilane teab looduses käitumise reegleid; oskab looduses eristada seeni, taimi ja loomi; oskab looduses eristada õistaime, okaspuud, sõnajalg- ja sammaltaime; mõistab erinevate organismide vahelisi seoseid; suudab kaardil määrata oma asukohta

Programmi seos riikliku õppekavaga

Käsitleb riikliku õppekava I kooliastme loodusõpetuse järgmisi teemasid

1) Aastaajad: Taimed, loomad ja seened eri aastaaegadel. Kodukoha elurikkus ja maastikuline mitmekesisus

2) Organismide rühmad ja kooselu: Taimede mitmekesisus. Loomade mitmekesisus. Seente mitmekesisus. Samblikud. Liik, kooslus, toiduahel.

3) Minu kodumaa Eesti: Ilmakaared ning nende määramine kaardil ja looduses. Plaani järgi liikumine.

 

Programmi õpieesmärk II kooliastmele

Õpilane teab looduses käitumise reegleid; suudab kaardi järgi liikuda; mõistab soode kujunemist ja arengut; seostab raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega; oskab põhjendada allika-, kraavi- ja rabavee erinevust, saab aru inimtegevuse mõjudest loodusele ja keskkonnakaitse vajalikkusest

Programmi seos riikliku õppekavaga

Käsitleb riikliku õppekava II kooliastme loodusõpetuse järgmisi teemasid

1) Soo elukeskkonnana. Soode teke ja paiknemine. Elutingimused soos. Soode elustik. Soode tähtsus. Turba kasutamine.

2) Pinnavormid. Mandrijää osa pinnamoe kujunemises. Pinnamoe mõju inimtegevusele ja inimese kujundatud pinnavormid.

3) Eesti loodusvarad, nende kasutamine ja kaitse.

4) Vesi kui elukeskkond

 

 

 

Soovitatav materjal iseseisvalt rappa minejatele.

Rabaretked-Töövihik õpetajale

Rabakaart

 

Programmid NÕMME-MUSTAMÄE MAASTIKUKAITSEALAL
MÄE ALL JA MÄE PEAL lasteaedadele ja I kooliastmele igal aastaajalNõmme keskusesse kohale saab bussidega 10, 23, 27, 33 ja 36. Retke pikkus umbes 2 km, aeg kuni 2 tundi; retk toimub Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal Ehitajate tee ümbruses, algusega Nõmme turu kõrvalt von Glehni kuju juurest. Lapsed näevad taimestiku erinevust mäe all ja mäe peal ning retke käigus saavad teada erinevuse põhjustest, lisaks õppides tundma mitmeid liike.Programmi õpieesmärk I kooliastmeleÕpilane teab looduses käitumise reegleid; oskab looduses eristada seeni, taimi ja loomi; oskab looduses eristada õistaime, okaspuud, sõnajalg- ja sammaltaime; mõistab erinevate organismide vahelisi seoseid; mõistab vee tähtsust organismide elus; suudab kaardil määrata oma asukohtaProgrammi seos riikliku õppekavagaKäsitleb riikliku õppekava I kooliastme loodusõpetuse järgmisi teemasid1) Aastaajad: Taimed, loomad ja seened eri aastaaegadel. Kodukoha elurikkus ja maastikuline mitmekesisus2) Organismide rühmad ja kooselu: Taimede mitmekesisus. Loomade mitmekesisus. Seente mitmekesisus. Samblikud. Liik, kooslus, toiduahel.3) Minu kodumaa Eesti: Ilmakaared ning nende määramine kaardil ja looduses. Plaani järgi liikumine.

17047029319dda_s 170470315ff5a6_m

 

Programm LOOMARIIGI MITMEKESISUS
Tegevus toimub loodusmaja elavnurgas ja klassitoas, programm kohaldatav alles käima õppinutest kuni pensionärideni.LOOMARIIK lasteaedadele ja I kooliastmeleNõmme loodusmajja (Õie tn 14) saab bussidega 10, 27 ja 33 Nõmme keskusest, buss 23 Kõue peatus, buss 36 peatus Roheline ja elektrirongiga Nõmme jaama. Aega läheb kuni 2 tundi; kaasa vahetusjalatsid.Programmi esimeses osas kuulevad lapsed jutte Eesti metsade loomadest, näevad ja saavad katsuda sarvi, kolpasid jms. Teises osas tutvutakse elavnurga asukatega selgrootutest imetajateni, paljusid loomi saab kätte võtta ja nendega tegeleda. Vajalik eelnev läbirääkimine: võimalikud allergiad, laste poolt kaasavõetav toit (nii endale kui loomadele) jms.Programmi õpieesmärk I kooliastmeleÕpilane eristab kala, roomajat, lindu ja imetajat ning selgrootut, sh putukat; kirjeldab nähtud loomaliikide eluviise ja elupaiku, oskab seostada looma välimuse järgi elupaigaga; mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid, näitab üles empaatiat ümbritseva suhtes ning väljendab hoolivust ja respekti kõigi elusolendite suhtesProgrammi seos riikliku õppekavagaMaismaaloomad, välisehitus ja mitmekesisus. Loomade eluavaldused: toitumine ja kasvamine. Koduloomad.Veetaimede ja -loomade erinevus maismaaorganismidest.Loodusvaatlused: loomade välisehitus. Ühe looma uurimine, ülevaate koostamine.Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus”.

 

21745213c32689_m

adminAktiivõppeprogrammid